WonderCSS

DedeCms

织梦内容管理系统(DedeCMS),是一个集内容发布、编辑、管理检索等于一体的网站管理系统(Web CMS),他拥有国外CMS众多特点之外,还结合中国用户的需要,对内容管理系统概念进行明确分析和定位。

DedeCMS的模板引擎简单、易用,采用了XML标记风格,只要懂HTML就可以修改制作模板。